Změny užívání, požární bezpečnost

  

OTEVÍRÁTE NOVOU PROVOZOVNU? 

NEBO U STÁVAJÍCÍ PROVOZOVNY MĚNÍTE ÚČEL UŽÍVÁNÍ? 

MÁTE V PLÁNU STAVEBNÍ ÚPRAVY? 

 

Zpracujeme Vám požárně bezpečnostní řešení, zároveň automaticky vyřizujeme stanovisko Hasičského záchranného sboru.

Dle potřeby spolupracujeme s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

Naším cílem je spolupracovat s Vámi při vyřizování změny užívání z pohledu požární bezpečnosti tak, aby následné řízení o povolení změny užívání u příslušného stavebního úřadu mělo hladký bezproblémový průběh.

Požárně bezpečnostní řešení zpracovává osoba autorizovaná Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, naše praxe je více než 20 let.

 

Co se považuje za změnu užívání

Každá změna již zkolaudovaného objektu nebo jeho části (určená část provozovny). Jedná se o změnu jak stavebního charakteru, tak změnu charakteru účelu, ke kterému je objekt nebo jeho část zkolaudovaná. V praxi to například znamená, že řízením o změně užívání má projít každý provozovaný prostor, ve kterém se provádí určité stavební úpravy, nebo se provádí stavební úpravy včetně změny chrarakteru provozovny/prostoru (například kadeřnictví se mění na bistro), nebo se neprovádí žádné stavební změny, ale navrhuje se změna charakteru provozovny. 

 

Jaké podklady jsou k vyřízení změny užívání potřeba

V souhrnu se jedná o celek projektové dokumentace, stanovisko příslušné Krajské hygienické stanice ke změně užívání stavby, souhlasné stanovisko příslušného Hasičského záchranného sboru ke změně užívání stavby, event. další dokumentace jako jsou stanoviska vlastníků, závazná stanoviska další dotčených orgánů apod. 

 

Jak dlouho trvá vyřízení změny užívání

Závazná stanoviska dotčených orgánů se vyřizují zpravidla do 30 dnů od podání žádosti. Stavební úřad pak rovněž vydává souhlas se změnou užívání ve stejném termínu od předložení požadovaných závazných stanovisek. K těmto termínům je nutné připočítat dobu na dohledání a zpracování požadovaných dokumentů, která se liší od složitosti, typu objektu či provozovny a stavu dodaných podkladových dokumentů. 

 

Z jakého předpisu vyplývá nutnost změny užívání

Základním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V ustanovení § 126 a násl. je uvedeno zejména, že stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudací, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby. 

Odkaz na stavební zákon naleznete zde: stavební zákon 

 

 

NEVÁHEJTE SE ZEPTAT, RÁDI VÁM PORADÍME ČI ZPRACUJEME POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.

Přihlášení