Dokumentace PO a BOZP - fitness, taneční studia, zájmové studia, malé mateřské školy

Dokumentace PO a BOZP - fitness, taneční studia, zájmové studia, malé mateřské školy

Kompletní základní dokumentace PO a BOZP dle požadavku právních předpisů pro fitness centra, taneční studia, menší mateřské školy, zájmové studia, tetovací studia a činnosti provozující obdobné sportovní a zájmové aktivity s počtem návštěvníků méně než 200, u mateřských škol s dětmi bez pohybového, zrakového, mentálního postižení a ve věku nad 3 roky. Jedná se o činnosti, které jsou bez zvýšeného požárního nebezpečí s počtem nejvýše 25 zaměstnanců včetně osob pracujících na dohody, pokud nejsou prostory umístěny v obchodních nebo jiných centrech se zvýšeným požárním nebezpečím.

11400 Kč s DPH

9421,50 Kč

Skladové číslo:

Před objednáním balíčku prosím vyplňte a odešlete údaje nutné ke zpracování dokumentace ZDE.

 

pozn. Mateřské školy s dětmi do 3 let, nebo pro děti pohybově, zrakově nebo mentálně postižené se zařazují jako činnost se zvýšeným požárním nebezepčím, přičemž se vychází z požárně bezpečnostního řešení. V takovém případe se rozsah dokumentace zvětšuje a cena bude sjednána pro danou provozovnu individuálně.

 

Dokumentaci PO a BOZP zpracováváme oprávněnou osobou na základě informací, které nám poskytnete vyplněním krátkého formuláře (viz. výše). Tímto Vám zaručujeme, že obsah dokumentace bude ušitý přímo na druh Vaší provozovny, žádné zbytečné dokumentace navíc nedodáváme. Dokumentace dále obsahuje praktické dokumenty, které je nutné v provozovně vyvěsit na viditelné místo dle našeho návodu. Nedílnou součástí je harmonogram revizí, který Vás bez složitého hledání v softwaru nebo na internetu navede k tomu, v jakých periodách provádět pravidelné revize. Jaké revize musíte mít Vám poradíme my a v případě Vašeho zájmu Vám zprostředkujeme jejich provedení odborně způsobilým revizním technikem.

 

 Balíček dokumentace obsahuje:

1. Dokumentaci požární ochrany dle požadavku zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochrany a prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Obsah dokumentace odpovídá požadavku těchto právních předpisů a vyplývá ze způsobu začlenení do kategorie požárního nebezpečí. Základem je stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, dokumentace o začlenění činností, poplachová směrnice s platnými telefonními čísly dle místa adresy Vaší provozovny, dokumentace pro školení zaměstnanců. Samozřejmou součástí je požární kniha.

V tomto případě se jedná o podnikání zařazené jako činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí. Výjimku tvoří provozovny s výskytem osob více než 200 a provozovny umístěné v obchodních nebo sportovních centrech, kde z celkového technického řešení vyplývá, že se požární nebezpečí zvyšuje. 

2. Dokumentaci bezpečnosti práce v základním rozsahu dle požadavku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a souvisejících vyhlášek, směrnic, nařízení vlády a norem. Základ dokumentace obsahuje rizika bezpečnosti práce, dokumentaci a formuláře pro řešení pracovních úrazů, pokyny pro pracovnělékařské služby a dle druhu rizik také kategorizace, směrnici pro poskytování OOPP, dokumentaci pro seznámení se stroji a zařízením, pokyny pro první pomoc. Nedílnou součástí je kniha úrazů a inspekční kniha BOZP.

 

 

 

Nový dotaz k produktu

* (Povinné)

Přihlášení