Dokumentace PO a BOZP - informace

  

požární ochrana

Vysvětlení pojmů: 

PO - požární ochrana

BOZP - bezpečnost práce

Oprávněná osoba - osoba odborně způsobilá v požární ochraně a v prevenci rizik

Pravidelná kontrola - jedná se o preventivní požární prohlídku (kontrolu požární ochrany) a bezpečnostní prověrku (kontrolu stavu BOZP) v termínech dle právních předpisů (zvýšené požární nebezpečí 1x za 6 měsíců, bez zvýšeného nebezpečí 1x za rok)

 

Co jsou balíčky PO a BOZP?

Balíček PO a BOZP je souhrn základní dokumentace požadované základními právními předpisy pro drobné podnikatele a živnostníky s počtem zaměstnanců do 25 včetně osob pracujících mimo praocovní poměr (dohody).

Balíčky Profiredbox obsahují kompletní základní dokumentaci PO a BOZP, která je nutná pro provoz Vašeho podnikání.

Zákonné normy vyžadují vést agendu, která zajistí ochranu proti požáru, chrání osoby pohybující se ve Vašich provozovnách a nastavuje bezpečné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance.

Profiredbox přišel s jednoduchým řešením pro malé podnikatele a OSVČ, kteří nemají smluvní odpovědné osoby a zajišťují si chod provozu svými silami.

Jednoduchým výběrem balíčku dle druhu Vaší provozovny si zajistíte nutnou dokumentaci a připravíte se na případné kontroly z úřadu inspektorátu práce, Hasičského záchranného sboru a hygieny práce.

Každý balíček je originál. Obsažená dokumentace bude šitá na Vaši provozovnu dle vstupních údajů, které nám poskytnete vyplněním jednoduchého formuláře, který naleznete v popisu u každého produktu. 

Cena za pořízení balíčku je jednorázová.

 

Pravidelné kontroly: 

Dle zájmu každého klienta provádíme prostřednictvním odborně způsobilé osoby v požární ochraně a BOZP pravidelné preventivní kontroly za pomoci Profiredbox nástroje. 

Cena za pravidelnou preventivní kontrolu 1x za 6 měsíců u činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím je 2900,- Kč včetně DPH. 

Cena za pravidelnou preventivní kontrolu 1x za rok pro činnnost bez zvýšeného požárního nebezpečí je 2900,- Kč včetně DPH. 

Druh požárního nebezpečí jednolivých činností je vždy uveden u konkrétního balíčku a dále bude uveden v dokumentaci. 

 

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí - právní předpis: 

Za činnost se zvýšeným požárním nebezpečím se dle § 4 odstavec 2) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně se považuje zejména činnost:

 • při které se vyskytují nebezpečné chemické látky nebo směsi klasifikované jaké oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé nebo hořlavé v množství převyšující 1000 kg látek v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu,
 • při které se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v celkovém množství vnitřních objemů nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jenom prostoru nebo požárním úseku; v případě nádob na zkapalněné úhlovodíkové plyny s celkovým množstvím možných náplní umístěných v jenom prostoru nebo požárním úseku převyšujícím 60 kg,
 • u které se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm (stolařství, pekařství apod.),
 • ve výrobních provozech (dle kolaudačního rozhodnutí), ve kterých se na pracovištích vyskytují současně nejméně 3 zaměstnanci a stanoveno požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší,
 • v prostorech, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší (např. archivy, kartotéky, knihovny a půjčovny knih, sklady rekvizit a dekorací, příruční sklady knih a hudebnin, sklady barev a laků, sklady pneumatik a motorových olejů atd.),
 • při které se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední blízkosti hořlavých látek,
 • v budovách o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m (kromě bytových domů),
 • ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, tedy prostory stanovené dle kolaudačního rozhodnutí, stavby pro shromáždění 200 osob a více,
 • ve stavbách pro obchod, která obsahuje prodejní plochou větší než 2000 m2,
 • ve stavbách ubytovacích zařízení, kde je poskytováno přechodné ubytování více než 20 osobám,
 • ve stavbách nebo v částech staveb, které na základě kolaudačního rozhodnutí jsou určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle § 17 odstavec 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

 

Za činnost s vysokým požárním nebezpečím se dle § 4 odstavec 3) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně se považuje zejména činnost:

 • při které se vyskytují nebezpečné chemické látky nebo směsi klasifikované jaké oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé nebo hořlavé v celkovém množství přesahujícím 5000 tun,
 • při které se vyrábí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny, hořlavé nebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5000 tun a vyšší,
 • v provozech, ve kterých se přečerpáváním a zvyšování tlaku v potrubí o vnitřním průměru větším než 0,8 m zabezpečuje přeprava kapalných nebo plynných látek klasifikovaných jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé,
 • provozovaná v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 metrů,
 • v podzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob.

 

Činnosti zde neuvedené se považují za činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. 

 

 

 

Přihlášení