Poskytujeme poradenství ke změnám užívání, zpracujeme požárně bezpečnostní řešení

OTEVÍRÁTE NOVOU PROVOZOVNU? 

NEBO U STÁVAJÍCÍ PROVOZOVNY MĚNÍTE ÚČEL UŽÍVÁNÍ? 

MÁTE V PLÁNU STAVEBNÍ ÚPRAVY? 

Poradíme Vám jak při řízení o změně užívání postupovat.

Zpracujeme Vám požárně bezpečnostní řešení, zároveň automaticky vyřizujeme stanovisko Hasičského záchranného sboru.

Dle potřeby spolupracujeme s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

Naším cílem je spolupracovat s Vámi při vyřizování změny užívání z pohledu požární bezpečnosti tak, aby následné řízení o povolení změny užívání u příslušného stavebního úřadu mělo hladký bezproblémový průběh.

Požárně bezpečnostní řešení zpracovává osoba autorizovaná Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, naše praxe je více než 20 let.

 

Co se považuje za změnu užívání

Každá změna již zkolaudovaného objektu nebo jeho části (určená část provozovny). Jedná se o změnu jak stavebního charakteru, tak změnu charakteru účelu, ke kterému je objekt nebo jeho část zkolaudovaná. V praxi to například znamená, že řízením o změně užívání má projít každý provozovaný prostor, ve kterém se provádí určité stavební úpravy, nebo se provádí stavební úpravy včetně změny chrarakteru provozovny/prostoru (například kadeřnictví se mění na bistro), nebo se neprovádí žádné stavební změny, ale navrhuje se změna charakteru provozovny. 

 

Jaké podklady jsou k vyřízení změny užívání potřeba

V souhrnu se jedná o celek projektové dokumentace, stanovisko příslušné Krajské hygienické stanice ke změně užívání stavby, souhlasné stanovisko příslušného Hasičského záchranného sboru ke změně užívání stavby, event. další dokumentace jako jsou stanoviska vlastníků, závazná stanoviska další dotčených orgánů apod. 

 

Jak dlouho trvá vyřízení změny užívání

Závazná stanoviska dotčených orgánů se vyřizují zpravidla do 30 dnů od podání žádosti. Stavební úřad pak rovněž vydává souhlas se změnou užívání ve stejném termínu od předložení požadovaných závazných stanovisek. K těmto termínům je nutné připočítat dobu na dohledání a zpracování požadovaných dokumentů, která se liší od složitosti, typu objektu či provozovny a stavu dodaných podkladových dokumentů. 

 

Výtah zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
Změna v užívání stavby
§ 126
(1) Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.
(2) Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby nebo změna dočasné stavby na stavbu trvalou, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu. Ustanovení § 81 není dotčeno.
(3) Změna v užívání stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.
(4) Pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, stavební úřad projedná změnu dokončené stavby. Podle charakteru změny dokončené stavby se postupuje podle § 78 až 96a a § 104 až 117. V ohlášení nebo v žádosti o stavební povolení nebo v oznámení podle § 117 se současně uvede navrhovaná změna v užívání. Po dokončení změny stavby se podle okolností postupuje podle § 122, v žádosti o kolaudační souhlas se současně uvede nový účel užívání.
§ 127
(1) Změnu v užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené stavby, oznamuje stavebnímu úřadu osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání stavby. Oznámení obsahuje popis a odůvodnění zamýšlené změny, její rozsah a důsledky. K oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou v užívání, a v případě změny v užívání stavby spočívající v prodloužení doby trvání dočasné stavby nebo změny dočasné stavby na stavbu trvalou se připojí též souhlas vlastníka pozemku, na kterém je stavba umístěna, dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou je stavba napojena, pokud to změna v užívání stavby vyžaduje, a závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy4) nebo tímto zákonem.
(2) Je-li oznámení úplné a oznámená změna v účelu užívání splňuje podmínky podle § 126 odst. 3, nedotýká se práv třetích osob, nejde o záměr, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nevyžaduje podrobnější posouzení účinků na okolí, nevyžaduje zkušební provoz nebo není třeba stanovit podmínky pro užívání nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů, stavební úřad vydá souhlas se změnou v užívání stavby do 30 dnů ode dne podání oznámení.
(3) Na vydání souhlasu se změnou v užívání stavby se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas obsahuje identifikační údaje o oznamovateli, popis stavby, dosavadní účel užívání a vymezení nového účelu užívání. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení oznamovateli. Souhlas se doručí dotčeným orgánům a vlastníkovi stavby, pokud není oznamovatelem. Oznamovateli se doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.
(4) Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné nebo změna v užívání stavby nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení; toto usnesení se oznamuje pouze oznamovateli a nelze se proti němu odvolat. Podané oznámení se považuje za žádost o povolení změny v užívání stavby; řízení je zahájeno právní mocí usnesení. Pokud je to pro posouzení změny v užívání stavby nezbytné, vyzve stavební úřad oznamovatele k doplnění dalších podkladů. Bude-li oprávněnou osobou podána žádost o povolení, je zahájeno řízení a usnesení se nevydává. Povolení ke změně v užívání stavby obsahuje kromě náležitostí souhlasu podmínky pro nový účel užívání stavby, kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení.
(5) Je-li nezbytné posouzení vlivů užívání stavby na území, vyzve stavební úřad současně s vydáním usnesení podle odstavce 4 oznamovatele k podání žádosti podle § 81. V takovém případě stavební úřad může spojit řízení o změně vlivu užívání stavby na území s řízením o změně v užívání stavby; písemnosti ve společném řízení se doručují podle § 87.
(6) Obsahové náležitosti oznámení a jeho příloh, souhlasu, rozhodnutí o změně v užívání stavby a jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.

 

NEVÁHEJTE SE ZEPTAT, RÁDI VÁM PORADÍME ČI ZPRACUJEME POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.

Přihlášení